scroll down

Стандарди

Примената на системите за управување со квалитет за ИТ услугите во деловните организации веќе не е прашање на престиж, туку прашање на опстанок, раст и развој на една компанија. Имплементацијата на системот на стандарди во секојдневниот бизнис е особено важна во ИТ индустријата, бидејќи испраќа јасна порака до деловните партнери и корисниците.

Со усвојувањето на овој принцип на работење, компанијата ја потврдува својата посветеност за подобрување на квалитетот на сервисите и услугите, со што ја минимизира ранливоста на својот информатички систем како основен деловни податоци и давател на информации. Стекнување статус на партнер со водечки светски производители на ИКТ и сертификација на компанијата во согласност со ISO стандардите за квалитет му овозможува на компанијата да работи во согласност со меѓународните и локалните стандарди, обезбедувајќи им на клиентите најширокиот спектар на услуги и деловна сигурност.

  • ISO 9001:2008
  • ISO/IEC 20000-1:2011
  • ISO/IEC 27001:2013
  • PMI – Project Management
  • ITIL

ISO 9001:2008

Норма ISO 9001: 2008 е меѓународно признат стандард за управување со квалитет. Денес, стандардот 9001 се користи во целиот свет и се однесува на сите видови на производствени, услужни и административни организации, без оглед на нивната големина и видот на активност.

Сертификатот ISO 9001: 2008 потврдува дека компанијата им гарантира на клиентите и на деловните партнери квалитетот на воспоставениот систем на внатрешно и надворешно управување со квалитетот и високи стандарди во дизајнирањето, спроведувањето, надзорот и испораката на нивните производи и услуги.

ISO/IEC 20000-1:2011

ISO / IEC 20000 е првиот глобален стандард за компании кои обезбедуваат ИТ услуги и обезбедува систем кој се фокусира на квалитетот на услугите. Овој меѓународен стандард со највисок квалитет е репер за сите процеси кои го контролираат животниот циклус на ИТ услугите, од производството до апликацијата до крајниот корисник.

Компанијата е меѓу првите во Хрватска која е носител на ISO 20000 стандардите, со што на клиентите и деловните партнери им овозможува комплетен бизнис во согласност со меѓународно признати практики во испораката на ИТ производи и услуги.

ISO/IEC 27001:2013

ISO 27001 е водечка меѓународна норма за имплементирање на системи за безбедно управување со информации. Нормата не ја опишува само заштитата во областа на информатичката технологија, туку исто така одговара и на други аспекти на безбедноста, како што се физичката, техничката безбедност и така натаму.

Со имплементирањето на стандардот ISO 27001, компанијата обезбеди заштита на своите информации користејќи ги стандардите и контролите кои се прифатени во повеќето референтни деловни системи. Бидејќи претставува рамка за управување со ризиците за безбедноста на информациите на организацијата, таа бара систематска работа, сериозна подготовка и прилагодување. Спроведувањето на овој стандард претставува континуиран процес кој бара редовно следење и подобрување на системот.

PMI – Project Management

PMI - Институтот за проектен менаџмент е организација која е формирана со цел да се промовира развојот и практиката на управување со проекти,потпирајќи се на глобално признати и прифатени стандарди и сертификати, програми за истражување и развој и широка соработка на професионалци во оваа област. PMP е една од најпознатите организации за сертификација кој ја има издадено како доказ за професионална компетентност на физички лица во областа на управување со проекти, каде што во моментов има 500.000 професионалци од целиот свет со овој сертификат.

Во контекст на информатичките и комуникациските технологии кога ИТ проекти стануваат се покомплексни во однос на комплексноста на ИТ-технологија, и се повеќе комплексни барања за организациски аспекти, проект менаџментот внесува контрола врз различни аспекти на работа на проекти. Со тоа, компанијата ја сфати важноста од контролирање и управување со различни аспекти на целиот животен циклус на ИТ проект. Тоа е меѓународно призната методологија што овозможува реализација на проектот и навистина решава одредени бизнис проблеми преку употреба на оптимална информатичка и комуникациска технологија. Таквиот пристап му овозможува на корисникот редовно да се информира за критичните параметри на развојот на проектот во текот на целиот проектен циклус.

ITIL

Information Technology Infrastructure Library (ITIL) е збир на алатки и методологии кои помагаат во управувањето и развивањето на ИТ услугите во рамките на организацијата. Од своето основање во 1980-тите, ITIL стана светски признаен индустриски стандард на најдобри практики за управување со ИТ услуги и ги интегрира ИТ процесите и функциите со цел да се обезбеди квалитетот на испорака на услуги. Услугите на ITIL не се ограничени на технолошки специфичен сегмент за услуги, туку на сите компоненти интегрирани во единствен систем за управување. Придобивките од ITIL во секојдневното управување со ИТ процесите се многубројни. Освен подобро усогласување на ИТ услугите со потребите на целата компанија и подобро искористување на ИТ инфраструктурата, подобра организација на бизнисот носи повеќе задоволство на клиентот и го подобрува целокупниот имиџ на работењето на организацијата. ITIL, исто така, ги стандардизира ИТ процесите, документите и работните упатства за создавање унифициран систем за управување.

ITIL служи како најдобра практика за управување со ИТ како основа за сертификација на STORM Компјутери во согласност со меѓународно призната IT Service Management - BS15000 и ISO / IEC 20000 стандардот.